ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  LIVE STREAMING

 

1.         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.1.      Η υπηρεσία  Live Streaming (η «Υπηρεσία») είναι η υπηρεσία της PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») η οποία παρέχει τη δυνατότητα θέασης του αθλητικού καναλιού της Εταιρείας με την επωνυμία «Primesports» ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία θα έχει, καθώς επίσης και ταινίες κατά ζήτηση (VOD) ή επιλεγμένους αγώνες κατά ζήτηση, μέσω ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

1.2.      Η Υπηρεσία θα παρέχεται στη βάση είτε ετήσιας ή μηνιαίας συνδρομής ή στη βάση ζήτησης κατά αγώνα ή κατά ταινία.

2.         ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.1.      Για την παροχή της Υπηρεσίας, ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο.

2.2.      Η σύνδεση του χρήστη στην Υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας streaming.primetel.com.cy  (η «Ιστοσελίδα»).

2.3.      Για τη σύνδεση στην Υπηρεσία μέσω ετήσιας ή μηνιαίας συνδρομής στην Υπηρεσία ο χρήστης θα πρέπει να συνάψει μέσω της Ιστοσελίδας, καταχωρώντας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης έγκυρου αριθμού κινητού τηλεφώνου για να του σταλεί ο κωδικός ενεργοποίησης, μηνιαία ή ετήσια σύμβαση πρόσβασης στην Υπηρεσία και να αποδεχθεί τους παρόντες ειδικούς όρους.  

2.4.     Για την αγορά ταινίας ή αγώνα κατά ζήτησης ο χρήστης θα πρέπει να συνάψει μέσω της Ιστοσελίδας, καταχωρώντας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν και να αποδεχθεί τους παρόντες ειδικούς όρους.

2.5.    Με την ολοκλήρωση της αγοράς θα παραχωρηθεί στο χρήστη κωδικός ενεργοποίησης ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στον αγώνα ή στην ταινία ή για ενεργοποίηση της συνδρομής του.

2.6.     Για θέαση αγώνων μέσω της Υπηρεσίας εκτός Κύπρου η πρόσβαση θα ενεργοποιείται 30 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα και θα λήγει 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα.

3.         ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.1.      Η χρέωση της Υπηρεσίας θα είναι:

3.1.1.      είτε υπό μορφή ετήσιας ή μηνιαίας συνδρομής για την οποία ο χρεώστης θα χρεώνεται σε μηνιαία βάση καταβάλλοντας το σχετικό μηνιαίο ποσό με πιστωτική κάρτα ή με αυτόματη χρέωση είτε τραπεζικού λογαριασμού του χρεώστη ή υφιστάμενου ενεργού λογαριασμού  του χρεώστη με την Εταιρεία, αν ο χρεώστης είναι συνδρομητής της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σε μηνιαία βάση, κατ’ επιλογή της Εταιρείας

3.1.2.      ή υπό μορφή «θέαση επί πληρωμή» (pay per view).  O χρήστης θα επιλέγει τον αγώνα ή την ταινία που θέλει να παρακολουθήσει, και θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό με πιστωτική κάρτα ή με αυτόματη χρέωση είτε τραπεζικού λογαριασμού του χρεώστη ή υφιστάμενου ενεργού λογαριασμού  του χρεώστη με την Εταιρεία, αν ο χρεώστης είναι συνδρομητής της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σε μηνιαία βάση, κατ’ επιλογή της Εταιρείας.

3.2.      Η χρέωση της Υπηρεσίας ανάλογα με την επιλογή του χρήστη θα εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη πριν την αγορά και την πληρωμή.

3.3.    Σε περίπτωση που ο χρήστης μετά την πληρωμή δεν λάβει την Υπηρεσία ή δεν εξασφαλίσει πρόσβαση για λόγους που οφείλονται στην Εταιρεία, τότε θα παραχωρείται στο χρήστη νέος κωδικός πρόσβασης για άλλο, όμοιο αγώνα ίσης αξίας, και ο οποίος θα ισχύει για περίοδο εξήντα (60) ημερών ή θα επιστρέφεται στο χρήστη το ποσό που πλήρωσε.

3.4.    Για ετήσιες και μηνιαίες συνδρομές, η χρέωση θα επαναλαμβάνεται αυτόματα ετησίως  ή μηνιαίως εκτός εάν ο χρήστης ειδοποιήσει την εταιρεία ότι επιθυμεί ακύρωση της συνδρομής του.  

4.         ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

4.1.   Η Υπηρεσία παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η μεταπώληση ή η διάθεση της Υπηρεσίας σε τρίτους ή για δημόσια θέα, με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση την Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία χρησιμοποιείται για δημόσια θέαση και/ή κατά παράβαση του όρου αυτού, η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει άμεσα χωρίς προειδοποίηση την Υπηρεσία και ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει στην Εταιρεία για κάθε παράβαση και/ή μετάδοση κατά παράβαση του όρου αυτού ποσό ίσο με το εκάστοτε μηνιαίο τέλος του πακέτου δημόσιας προβολής  χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας. Η τρέχουσα τιμή της δημόσιας προβολής είναι 150.

4.2.      Απαγορεύεται η χρήση της Υπηρεσίας για διενέργεια ή προσπάθεια διενέργειας οποιασδήποτε πράξης η οποία:

4.2.1.     θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Κράτους και/ή τη δημόσια τάξη και/ή αντίκειται στους κείμενους νόμους ή τα χρηστά ήθη,

4.2.2.     παρενοχλεί πρόσωπα,

4.2.3.     αποτελεί χρήση των μέσων τηλεπικοινωνίας κατά τρόπο μη σύμφωνο προς τον προορισμό τους,

4.2.4.     συνιστά ποινικό αδίκημα ή προτροπή για διάπραξη ποινικού αδικήματος,

4.2.5.     συνιστά αστικό αδίκημα εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή προτροπή για διάπραξη αστικού αδικήματος,

4.2.6.     είναι ανήθικου περιεχομένου ή προτρέπει ανήθικη συμπεριφορά,

4.2.7.     προσβάλλει την πίστη και/ή τις αρχές και/ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις οποιουδήποτε ατόμου,

4.2.8.     επεμβαίνει στα συνταγματικά δικαιώματα του ατόμου,

4.2.9.      παραβλάπτει το καλό όνομα της Εταιρείας,

4.2.10.  προάγει ή εκφράζει ρατσιστικές ή σεξουαλικές ή άλλες διακρίσεις,

4.2.11. αναφέρεται σε δραστηριότητες προσώπων χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή τους ή επεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε ατόμου,

4.2.12. προτρέπει οποιοδήποτε πρόσωπο να ασχοληθεί με επικίνδυνες δραστηριότητες ή να χρησιμοποιήσει επικίνδυνες ουσίες,

4.2.13.  συνιστά συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5.        ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

5.1.   Η Υπηρεσία παρέχεται στην κατάσταση που βρίσκεται (as is).  Η Εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, περιλαμβανομένης αλλά μη περιορισμένης σε, οποιασδήποτε εξυπακουόμενης εγγύησης για εμπορευσιμότητα  ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό.  Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλισμένη, χωρίς λάθη ή ότι η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή τοποθεσία. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην από μέρους της Εταιρείας εύλογη προσπάθεια αποκατάστασης της Υπηρεσίας με κάθε λογική ταχύτητα.

5.2.     Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική ή παρεπόμενη ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης ή άλλης ζημιάς δυνατό να υποστεί ο χρήστης η οποία προκύπτει από:

5.2.1.     τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τη διακοπή ή την παράνομη χρήση ή την υποβάθμιση της Υπηρεσίας,

5.2.2.     οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, συναλλαγές, πληροφορίες ή υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνονται από την Υπηρεσία,

5.2.3.     πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση.

6.        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1.     H Εταιρεία δεν θα αποκαλύπτει, κοινοποιεί ή μεταβιβάζει με οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε δεδομένα που αφορούν τους χρήστες της Υπηρεσίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται με διάταγμα Δικαστηρίου.

6.2.      Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης του και σε περίπτωση που αυτός γνωστοποιηθεί σε τρίτους, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, χωρίς την εξουσιοδότηση του χρήστη και σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης θα καταβάλλει στην Εταιρεία το ανάλογο ποσό για τη θέαση του αγώνα από άλλους.

7.        ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

7.1.     Η Υπηρεσία και το λογισμικό της Υπηρεσίας ανήκει στην Εταιρεία ή σε συνεργάτες της και περιέχει περιεχόμενο και πληροφορίες των οποίων τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται από τη νομοθεσία.

7.2.     Ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιεί, αντιγράφει, αναπαράγει, αναμεταδίδει, μεταδίδει, διαθέτει ή να πωλεί με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου της Υπηρεσίας ή να δημιουργεί προϊόντα που προκύπτουν από το περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

8.         ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

8.1.      Ο χρήστης θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) την Εταιρεία και θα τη διατηρεί ανεπηρέαστη και ανέπαφη από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον της ή απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον της καθώς επίσης και από κάθε καταλογισμό ευθύνης, απώλειας, ζημιάς, έξοδα και δαπάνες συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τόκο, ρήτρα, φόρους, πρόστιμα και δικηγορικά έξοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία αγωγής που πηγάζει από ενέργειες του από την εκτέλεση των παρόντων ειδικών όρων ή τη χρήση της Υπηρεσίας.

8.2.     Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή ή απαίτηση εναντίον της Εταιρείας ως ανωτέρω, η Εταιρεία πρέπει να ειδοποιήσει το χρήστη για την έγερση τέτοιας αγωγής ή απαίτησης εντός δέκα (10) ημερών και θα προσφέρει στο χρήστη κάθε βοήθεια και πληροφορίες αναγκαίες για σκοπούς υπεράσπισής της από όποια απαίτηση.

 8.3.     Η Εταιρεία δεν θα κάνει οποιαδήποτε παραδοχή ή συμβιβασμό ή άλλη ενέργεια που δυνατόν να επηρεάσει την υπεράσπιση της απαίτησης χωρίς την έγκριση του χρήστη εκτός αν ο χρήστης αποτύχει να αναλάβει την υπεράσπιση της απαίτησης μετά πάροδο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.

8.4.       Η Εταιρεία θα υπερασπίζεται οποιαδήποτε απαίτηση, είτε ο χρήστης αναλάβει την υπεράσπιση ή όχι, με δικηγόρο της επιλογής της.  

9.        ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

9.1.       Η Υπηρεσία θα τερματίζεται χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους παρόντες όρους.

9.2.      Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τερματίσει ή να αναστείλει την Υπηρεσία ή την παρούσα συμφωνία με ειδοποίηση που θα δίδεται στην Ιστοσελίδα.

10.      ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

10.1.   H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της Υπηρεσίας σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους παρόντες ειδικούς όρους ή σε περίπτωση τερματισμού της συμφωνίας της Εταιρείας με τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιούχους του περιεχομένου της Υπηρεσίας.

11.      ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

11.1.   Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας από την Εταιρεία ή το χρήστη, δεν θα συνιστά παράβαση της παρούσας συμφωνίας, εάν και για όσο χρόνο η καθυστέρηση και/ή η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις ή αποφάσεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθμιστικής αρχής, φυσική καταστροφή, επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέμους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποπομπές εργασιών ή κλείσιμο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δημοσίων υπηρεσιών, μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους.

Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόμενο μέρος έχει κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεών του με εναλλακτικό τρόπο.

11.2.    Εάν επέλθουν οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 11.1 του παρόντος όρου, το επηρεαζόμενο μέρος θα ειδοποιήσει γραπτώς το συντομότερο δυνατό το άλλο μέρος.

11.3.  Οποιοιδήποτε συμβατικοί όροι ή υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τα γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 11.1 του παρόντος όρου θα ανασταλούν για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους θα επεκταθεί για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια των εν λόγω γεγονότων, πράξεων ή ατυχημάτων.

11.4.   Εάν η εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας ανασταλεί ως αποτέλεσμα γεγονότων, πράξεων ή ατυχημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 11.1 του παρόντος όρου, για χρονική περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών, οποιοδήποτε μέρος μπορεί νόμιμα να τερματίσει την παρούσα συμφωνία αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση ως προς τούτο προς το άλλο Μέρος.

12.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

12.1.    Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων.  Οι όποιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα.